نگاهی از درون به جنبش چپ ايران گفتگو با محسن رضوانی Read & Download ☆ PDF, DOC, TXT or eBook


 • null
 • نگاهی از درون به جنبش چپ ايران گفتگو با محسن رضوانی
 • حمید شوکت
 • en
 • 10 November 2017
 • null

حمید شوکت ✓ 4 characters

Summary Ê PDF, DOC, TXT or eBook ✓ حمید شوکت نگاهی از درون به جنبش چپ ايران گفتگو با محسن رضوانی Read & Download ☆ PDF, DOC, TXT or eBook حمید شوکت ✓ 4 characters اين کتاب آخرين دفتر از گفت‌وگوهای حميد شوکت با هبران سازمان انقلابی حزب توده ايران در خارج از کشور است آنچه پيش از اين انتشار يافته، حاصل گفت‌وگوهای او با مهدی خانبابا تهرانی، ايرج کشکولی و کورش لاشايی استمحسن رضوانی سال ١٣١٦ در کرمانشاه به دنيا آمد او در سال ١٣٣٧برای تحصيل به انگلستان رفت و در آنجا به مبارزات دانشجويی بر ضد رژيم شاه پرداخت و دو سال بعد عضو هيئت دبيران کنفدراسيون دانشجويان ايرانی شد رضوانی از بنيانگذران سازمان انقلابی حزب توده ايران و دبير اول حزب رنجبران ايران بود که پس از پيروزی انقلاب اسلامی در تهران تشکيل گرديد او از عناصر موثر انشعاب در حزب توده ايران بود و با نورالدين کيانوری و عبدالصمد کامبخش، رهبران حزب ?.

Summary Ê PDF, DOC, TXT or eBook ✓ حمید شوکت

نگاهی از درون به جنبش چپ ايران گفتگو با محسن رضوانی

Summary Ê PDF, DOC, TXT or eBook ✓ حمید شوکت نگاهی از درون به جنبش چپ ايران گفتگو با محسن رضوانی Read & Download ☆ PDF, DOC, TXT or eBook حمید شوکت ✓ 4 characters ?لاقات و مذاکره نمود رضوانی در پی ماجرای سوءقصد نافرجام به شاه در فروردين ١٣٤٤که به دستگيری گروه نيکخواه انجاميد، به خاطر رابطه‌ی نزديکی که با نيکخواه داشت مخفی شد و مدتی در الجزاير بود و در آنجا با فريدون کشاورز، عضو سابق کميته مرکزی حزب توده آشنا شد او در نخستين کنگره سازمان انقلابی که در آذر ١٣٤٣در آلبانی تشکيل گرديد به عضويت در رهبری سازمان انقلابی درآمد و سپس برای فراگرفتن آموزش‌های تئوريک و نظامی به جمهوری توده‌ای چين و کوبا سفر کرد رضوانی در جريان زندگی پرفراز و نشيب خود با بن‌بلا، رييس جمهور الجزاير، رژی دبره،انقلابی نام‌آور فرانسوی، چوئن لای، وزير امور خارجه چين و مائوتسه دون ديدار و ملاقات نمود او همچنين در پنوم‌پن ب.

Read نگاهی از درون به جنبش چپ ايران گفتگو با محسن رضوانی

Summary Ê PDF, DOC, TXT or eBook ✓ حمید شوکت نگاهی از درون به جنبش چپ ايران گفتگو با محسن رضوانی Read & Download ☆ PDF, DOC, TXT or eBook حمید شوکت ✓ 4 characters ا پل پوت، ديکتاتور کامبوج و رئيس حکومت خمرهای سرخ ملاقات کردرضوانی در پی سقوط نظام سلطنت به ايران بازگشت و در تشکيل حزب رنجبران که از طرف چند گروه وسازمان مارکسيستی هوادار انديشه مائوتسه دون تشکيل می‌شد شرکت نمود او در جريان سرکوب اين حزب به کردستان رفت تا شرايط را برای تدارک مبارزه مسلحانه با رژيم جمهوری اسلامی که پيش از آن مورد حمايت حزب رنجبران بود فراهم سازد رضوانی بر همين اساس برای گرفتن کمک از جمهوری توده‌ای چين جهت ايجاد يک نيروی پيشمرگ نظامی از کردها بار ديگر به چين رفت او در پی مخالفت‌ مسئولان حزب کمونيست چين با اين اقدام که به نظر آن‌ها ماجراجويانه به شمار می‌آمد، هنگامی که ديگر از حزب اخراج شده بود به فرانسه پناهنده شد.


2 thoughts on “نگاهی از درون به جنبش چپ ايران گفتگو با محسن رضوانی Read & Download ☆ PDF, DOC, TXT or eBook

 1. says: نگاهی از درون به جنبش چپ ايران گفتگو با محسن رضوانی Read & Download ☆ PDF, DOC, TXT or eBook

  نگاهی از درون به جنبش چپ ايران گفتگو با محسن رضوانی Read & Download ☆ PDF, DOC, TXT or eBook حمید شوکت ✓ 4 characters Summary Ê PDF, DOC, TXT or eBook ✓ حمید شوکت كشتگان بر سر قدرتنويسنده: سجاد صاحبان زندخواندن كتاب نگاهي از درون به جنبش چپ در ايران؛ گفت وگو با محسن رضواني دو حس م

 2. says: نگاهی از درون به جنبش چپ ايران گفتگو با محسن رضوانی Read & Download ☆ PDF, DOC, TXT or eBook

  Read نگاهی از درون به جنبش چپ ايران گفتگو با محسن رضوانی حمید شوکت ✓ 4 characters نگاهی از درون به جنبش چپ ايران گفتگو با محسن رضوانی Read & Download ☆ PDF, DOC, TXT or eBook اين کتاب آخرين دفتر از گفت‌وگوهای حميد شوکت با هبران سازمان انقلابی حزب توده ايران در خارج از کشور است. آنچه پيش از اين انتشار يافته، حاصل گفت‌وگوهای او با مهدی خانبابا تهرانی، ايرج کشکولی و کورش لاشايی است. محسن رضوانی سال ١٣١٦ در کرمانشاه به

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *