characters Jadę sobie Azja Przewodnik dla podróżujących kobiet 107

Read ´ eBook, PDF or Kindle ePUB Î Marzena Filipczak

characters Jadę sobie Azja Przewodnik dla podróżujących kobiet 107 Ają klienci lokalnych restauracji czym się emocjonują miejscowe nastolatki Opis niespieszny bo autorka nie postawiła sobie za punkt honoru obejrzenie wszystkich zabytk. Mi a ma a ksi eczka o rado ci z podr owania i spe niania marze Nie ma co liczy na pog bione refleksje i g bokie wynurzenia na temat dalekich krain i r nic kulturowych ale jako notatnik z podr y pisany z pasj werw zainteresowaniem i ciekawo ci czyta si bardzo dobrze No i a chce si od razu pakowa plecak i rusza w podr

characters Jadę sobie Azja Przewodnik dla podróżujących kobietJadę sobie Azja Przewodnik dla podróżujących kobiet

characters Jadę sobie Azja Przewodnik dla podróżujących kobiet 107 ów pojechanie na wszystkie wycieczki i pójście na wszystkie trekkingi; wybierała to co ją interesuje najbardziej jeśli gdzieś jej się podobało zostawała dłużej. Bardzo fajnie si czyta prawie jakbym podr owa a z autork

Read ´ eBook, PDF or Kindle ePUB Î Marzena Filipczak

characters Jadę sobie Azja Przewodnik dla podróżujących kobiet 107 Jadę sobie nie jest przewodnikiem pokazującym turystyczne atrakcje To opis tego co widać z okna zdezelowanego autobusu albo hoteliku na ruchliwym bazarze o czym rozmawi. Mam mocno mieszane uczucia odno nie tek ksi ki Dzieli si ona na dwie cz ci pierwsza z nich d u sza jest relacj z sze ciomiesi cznej podr y autorki po Azji Indie Malezja Tajlandia Wietnam i Kambod a i szczerze ta cz jest wed ug mnie s aba Sprawia wra enie pisanych napr dce notatek na bloga czy relacji przesy anych znajomym lub rodzinie Jedyne czego dowiemy si z tej cz ci to gdzie autorka wsiad a do autobusu gdzie do poci gu czy gdzie pogryz y j ma py Brak jest jakichkolwiek przemy le czy obserwacji wychodz cych poza najbardziej powierzchown warstw przyk ad na samym pocz tku autorka zauwa a e zadania zwyczajowo wykonywane w Europie przez jedn osob w Indiach s podzielone pomi dzy kilka os b z kt rych ka da wykonuje bardzo elementarne zadanie nie zastanawia si jednak dlaczego tak si dzieje Wiedzia am e ksi ka nie jest przewodnikiem i nie oczekiwa am po niej wiedzy historycznej socjologicznej czy opis w zwiedzanych miejsc jednak je eli przez 34 ksi ki poruszamy si na poziomie relacji Malezja to zupe nie inna bajka nie da si jej por wna do Indii S tu normalne drogi normalne sklepy normalne domy i w og le czy A potem fru na p noc na wysp Penang By o tam bardzo przyjemnie bo wsz dzie gdzie jest Chinatown jest przyjemnie Chi czycy maj prawie normalne hotele knajpy i nawet piwo czasem sprzedaj lub Rozwali a mnie pr ba pokazania jak Hindusi prz d tradycyjne sznurki z kokosa to nie jest urwany cytat tutaj nast puje koniec tematu to jednak cierpliwo czytelnika zostaje wystawiona na ci k pr b Druga cz ksi ki sk adaj ca si z porad czy wskaz wek dla podr uj cych zw aszcza kobiet a w szczeg lno ci kobiet podr uj cych samotnie po odwiedzonych przez autork krajach jest zdecydowanie lepsza rady s praktyczne jasno opisane i cechuje je trze we spojrzenie na temat Dla os b kt re rozwa aj lub planuj wyjazd w te rejony zdecydowana pomoc Podsumowuj c opis podr y Marzeny Filipczak mo na sobie darowa bo jedyne co wnosi to pokazanie wiarygodno ci autorki jako osoby kt ra rzeczywi cie by a w tym rejonie prze y a na w asnej sk rze podr owanie w pojedynk i mo e udziela porad w tym temacie Drug cz przysz ym podr nikom zdecydowanie polecam


4 thoughts on “characters Jadę sobie Azja Przewodnik dla podróżujących kobiet 107

 1. says: characters Jadę sobie Azja Przewodnik dla podróżujących kobiet 107

  Marzena Filipczak Î 7 Free download Read ´ eBook, PDF or Kindle ePUB Î Marzena Filipczak characters Jadę sobie Azja Przewodnik dla podróżujących kobiet Mam mocno mieszane uczucia odnośnie tek książki Dzieli się ona na dwie części pierwsza z nich dłuższa jest relacją z sześciomiesięcznej podróży autorki po Azji Indie Malezja Tajlandia Wietnam i Kambod

 2. says: characters Jadę sobie Azja Przewodnik dla podróżujących kobiet characters Jadę sobie Azja Przewodnik dla podróżujących kobiet 107 Read ´ eBook, PDF or Kindle ePUB Î Marzena Filipczak

  characters Jadę sobie Azja Przewodnik dla podróżujących kobiet characters Jadę sobie Azja Przewodnik dla podróżujących kobiet 107 Read ´ eBook, PDF or Kindle ePUB Î Marzena Filipczak Miła mała książeczka o radości z podróżowania i spełniania marzeń Nie ma co liczyć na pogłębione refleksje i głębokie wy

 3. says: characters Jadę sobie Azja Przewodnik dla podróżujących kobiet 107

  characters Jadę sobie Azja Przewodnik dla podróżujących kobiet 107 Bardzo fajnie się czyta prawie jakbym podróżowała z autorką

 4. says: Read ´ eBook, PDF or Kindle ePUB Î Marzena Filipczak characters Jadę sobie Azja Przewodnik dla podróżujących kobiet 107 Marzena Filipczak Î 7 Free download

  characters Jadę sobie Azja Przewodnik dla podróżujących kobiet 107 Niestety bardz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Paperback
 • 263
 • Jadę sobie Azja Przewodnik dla podróżujących kobiet
 • Marzena Filipczak
 • Polish
 • 15 December 2018
 • 9788392951292