காவல் கோட்டம் Free download ç 105


காவல் கோட்டம்

காவல் கோட்டம் Free download ç 105 2011 ஆம் ஆண்டுக்கான சாகித்திய அகாதமி விருது வழங்கப்பட்ட இவரது காவல் கோட்டம் நூல் நாயக்கர் ஆட்சி களத்தில் தொடங்கி 20 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதி வரை நீள்கிறது இந்த புதினம் மதுரை அருகே தாதனூர் எனும் கிராமத்தில் நடைபெறுவதாக அமைகிறது பெருந்திரளான எண்ண It is hard to write about a book of 1000 pages It is also a sin not to write about a book with such history and vast array of stories Definitely a different kind of novel written in Tamil All the characters that you will ever get attached to is Madurai and Thathanoor It travels like a blood travels in a body The blood is called Stories Our history is stories our stories are our history People are historians and history is made up of the very people who records it Venkatesan greatfully captured all these and presented it as a slice of life It cant be categorized as just records n documents also not a entire ficition This type of writing itself is new for me and it is also interesting and fresh Well words coming out may be a tamil blog Dangerous Melody (Treasure Seekers you will ever get attached to is Madurai and Thathanoor It travels like a blood travels in a body The blood is called Stories Our history is stories our stories are our history People are historians and history is made up of the very people who records it Venkatesan greatfully captured all these and presented it as a slice of life It cant be categorized as just records n documents also not a entire ficition This type of writing itself is new for me and it is also interesting and fresh Well words coming out may be a tamil blog

Free download ´ PDF, eBook or Kindle ePUB free ç Su. Venkatesan

காவல் கோட்டம் Free download ç 105 ்கே மதுரை நகரின் வரலாற்றை கூறவது போலவும் உள்ளதுEnglish DescriptionThe novel begins with Malik Kafur’s southern campaign the subseuent take over of the city by Vijayanagar kings and finally the BritishThe novel deals with the uniue security system prevailed in Madurai Fort before it was demolished by the British for the purpose of expanding the cityThe British defeated the security guards and lodged them in a camp in Gudalur Cumbum Valley after declaring them as Notified Community After independence they were denotified The novel is also known for its strong women characters Madurai 600 years history Devoted to Drew years history

Su. Venkatesan ç 5 Read

காவல் கோட்டம் Free download ç 105 க்கையும் ஆயுதபலமும் கொண்ட மேய்ச்சல் நில மக்களான தெலுங்கு நாயக்கர்களும் சிறிய எண்ணிக்கையில் திருட்டை தொழிலாகக் கொண்ட கள்ளர்களும் எப்படி ஒருவருடன் ஒருவர் மோதி சமரசம் செய்து கொள்கிறார்கள் என்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டு அமைந்த நாவல் இது தவிர ஆங்கா I picked this book after reading the authors recent work Vel Paari Being mesmerized with his writing I wanted to take this as my next read since it has acuired the Sahithya Academy Award 2011Here are my views on Kaaval KottamTheft and watch are the two eyes for the people of Thathanur imaginary village They have acuired the honour of night watch in the historical city of Madurai Tamilnadu India during the reign of Nayaks in 17th century The novel narrates briefly the history of Madurai post Pandyas in the first 200 pages which is really very tiresome This makes the first part giving the feel of reading a history document where we barely remeber most of the names or incidents From the second part it gets into the life of Kallars Can be directly translated in English as Thieves The incidentscharacters which were in first part are playing a major role in the next parts to understandjustify the decisions taken by Kallars They live a life of glory before the British rule in India Later the novel ends with the fall of the community before the Criminal Tribes Act CT ActThe novel is worth reading due to the way it portrays the culture of then Madurai How the clan was born the ancestors became Gods Sadachi Karuppu etc In short this is a record of rise and fall of a community who believed theft and watch are twin brothers who can t be seperated

 • Hardcover
 • 1054
 • காவல் கோட்டம்
 • Su. Venkatesan
 • Tamil
 • 24 March 2019
 • null

10 thoughts on “காவல் கோட்டம் Free download ç 105

 1. says: Summary காவல் கோட்டம் காவல் கோட்டம் Free download ç 105 Free download ´ PDF, eBook or Kindle ePUB free ç Su. Venkatesan

  Free download ´ PDF, eBook or Kindle ePUB free ç Su. Venkatesan Su. Venkatesan ç 5 Read Summary காவல் கோட்டம் This book is a roller coaster of sorts There are chapters which I felt like I want to be just done with it and there are chapters which gave me goosebumps Probably making the book a few chapters less would have ma

 2. says: Free download ´ PDF, eBook or Kindle ePUB free ç Su. Venkatesan Su. Venkatesan ç 5 Read காவல் கோட்டம் Free download ç 105

  காவல் கோட்டம் Free download ç 105 Su. Venkatesan ç 5 Read Kaaval Kottam Why it deserves the likes of a Man BookerA must read book for anyone interested in knowing the rich history of beautiful Madurai and the past of caste system in Tamil NaduThis novel runs through the period starting from the Nayakar occupation of Madurai till it falls in to the hands of British and in to the 1930's It has a shocking narrative of the oppression of a particular community in TN and also clearly depicts the soci

 3. says: Su. Venkatesan ç 5 Read காவல் கோட்டம் Free download ç 105

  Summary காவல் கோட்டம் Su. Venkatesan ç 5 Read Free download ´ PDF, eBook or Kindle ePUB free ç Su. Venkatesan It is hard to write about a book of 1000 pages It is also a sin not to write about a book with such history and vast array of stories Definitely a different kind of novel written in Tamil All the characters that you will ever get attached to i

 4. says: காவல் கோட்டம் Free download ç 105

  காவல் கோட்டம் Free download ç 105 Before starting to read this book I had an idea about this book that it is a novel by SVenkatesan that has been awarded the Sahitya Academy Award and that it describes the history of Piramalai Kallars a warrior tribe based in Southern districts of Tamilnadu especially around Madurai But on reading the book I lost

 5. says: Summary காவல் கோட்டம் Free download ´ PDF, eBook or Kindle ePUB free ç Su. Venkatesan Su. Venkatesan ç 5 Read

  காவல் கோட்டம் Free download ç 105 I picked this book after reading the authors recent work Vel Paari Being mesmerized with his writing I wanted to take this

 6. says: காவல் கோட்டம் Free download ç 105

  Su. Venkatesan ç 5 Read Free download ´ PDF, eBook or Kindle ePUB free ç Su. Venkatesan காவல் கோட்டம் Free download ç 105 It is wonderful historic novel about Madurai region of Tamilnadu The Novel simply narrating life of the Kallar community and other people around Madurai district While reading this novel I some time felt reading a History text book but that was not a negative aspect about the novel in fact it was very interesting Great Salute to Su Venkate

 7. says: Su. Venkatesan ç 5 Read Free download ´ PDF, eBook or Kindle ePUB free ç Su. Venkatesan Summary காவல் கோட்டம்

  Summary காவல் கோட்டம் காவல் கோட்டம் Free download ç 105 Su. Venkatesan ç 5 Read What can I say about this book Surely one of the best ever Tamil books Story of Madurai told with respect to the security system of the city Simply the best I rate this book below only to the legendary Ponniyin Selvan

 8. says: காவல் கோட்டம் Free download ç 105

  காவல் கோட்டம் Free download ç 105 this book tells about the madurai peoples culture at the year of 1310 1910 600 years old amazing

 9. says: காவல் கோட்டம் Free download ç 105

  காவல் கோட்டம் Free download ç 105 Madurai 600 years history

 10. says: காவல் கோட்டம் Free download ç 105

  காவல் கோட்டம் Free download ç 105 Free download ´ PDF, eBook or Kindle ePUB free ç Su. Venkatesan Summary காவல் கோட்டம் Can't split which is fiction from the narrationso closely woven the story to reality and very elegantly told the story even though there is no protogantist and antogantist

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *